جمعه 15 آذر 1398

Friday 6 December 2019

 سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل /  13 مرداد 1396 /  1532 مشاهده
این ویدئو در قالب نمودار و داده، وضعیت توزیع ثروت در سطح جهان را بررسی می کند. داده های این نمودار متعلق به قبل از سال 2017 است؛ بنابراین ممکن است برخی تفاوت ها در برخی آمارهای جدید تر وجود داشته باشد. زبان: انگلیسی زیرنویس: ندارد
 

ویدیو های مرتبط