پنجشنبه 28 شهريور 1398

Thursday 19 September 2019

شما اینجا هستید:خانه/درباره ما/درباره ما

شبکه اطلاعاتی جهانی هر روز بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شود. به دنبال این فراگشت، مرزهایی که تا کنون امر داخلی را از خارجی مجزا می ساختند، کمرنگ و کمرنگ‏تر می‏ نماید. به دیگر سخن، بخش روزافزونی از مسائلی که انسان قرن بیست و یک با آنها مواجه است، اساسا بین‏ المللی‏ هستند.
اینترنشنال می‏کوشد در راستای ارائه شناختی از مسائل بین‏ المللی گام بردارد، شناختی که آرای متخصصین و مناظرات صاحبنظران در شکل‏ دهی به آن نقش اساسی خواهد داشت. اینترنشنال به ایران به عنوان بخشی از پیکرۀ بین‏ المللی نگریسته و می‏ کوشد فرصت‏ ها و چالش‏ های پیش روی کشور را از این زاویه مورد دقت و گفتگو قرار دهد

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته